Програма за сезонни селскостопански работнициПрограма за сезонни селскостопански работници

Заплатите на всички работници, заети в селскостопанската индустрия се регулират от действащите наредби на Борда за заплатите в селското стопанство (AWBO). Има различни наредби, които са в сила в различните географски райони на Обединеното Кралство.

Банкови сметки

Обикновено работодателите изплащат седмичната /месечната заработена сума по банков път. Това се случва по специално издадена за Вас банкова карта на англиийска банка. ХОПС препоръчва на всички участници да си открият банкова сметка в родната си страна преди заминаването си за Обединеното Кралство. Уверете се, че банката, в която откривате сметката си, притежава SWIFT код. Желателно е сметката да бъде в подходяща валута. По тази сметка ще може да трансферирате заработената от Вас сума преди да напуснете Великобритания.

Фиш за изплатена заплата

Участниците в ПССР трябва да са подготвени, че върху заплатите им се начисляват някои удръжки. Те могат да включват всяко от следните пера:

 • Обществено осигуряване - ВСИЧКИ участници в ПССР се изисква да правят вноски за обществено осигуряване. Не се правят НИКАКВИ изключения.
 • Данък върху дохода - Всички участници трябва да го внасят от деня на постъпването си на работа в Обединеното Кралство.
 • Такса за квартира. Тя обикновено се удържа седмично и следва да бъде посочена във фиша за заплатата.
 • Депозит – Повечето фермери и селскостопански производители, които предлагат настаняване във фермата, изискват от участниците да заплащат депозит за повреди, нанесени на помещенията и обзавеждането. Депозитите се възстановяват на участниците при напускане на фермата, в случай, че не са нанесени щети и квартирата е почистена.
 • Всяка ферма изпраща на участниците подробна информация за всички удръжки, преди отпътуването им за Обединеното Кралство.

Периода през които участникът може да работи във ферма и да пребивава в UK

Периодът от време, през което един участник в ПССР може да пребивава в Обединеното кралство варира от няколко седмици до една година.

ПССР – Правото на работа е гарантирано за датите, посочени в сертификата за работа по ПССР. Всеки участник, които желае да удължи престоя си , има възможност да направи това при условие, че има налична работа.

Средният период на работа, предлаган на участниците е 22-24 седмици. Повечето работни места се предлагат за период до 6 месеца. Понякога се планира наемане на кандидатите на 2 работни места последователно.

Много е важно, участниците да останат на работното си място във фермата за целия период от време, изискван от фермерите. Участниците, които напуснат работните си места преди изтичането на периода, за който се предлага работата, няма да получат нова покана за участие в ПССР.

Здраве и безопасност

Работодателят има основното задължение да осигури на всички участници безопасни условия на работа, които не представляват заплаха за здравето. Работодателят има задължението да осигури на всички работници обучение по безопасност на труда. Обучението се провежда във фермата, като част от програмата за въвеждане в работата.

Наредба за работното време

Наредбата за работното време е основана на Европейската директива за работното време. Основните права и протекции, които тази наредба осигурява са:

 • Лимит от средно 48 часа на седмица, през които от един работник може да бъде изисквано да се труди. Всеки работник може да приеме да работи повече от 48 часа на седмица. В такъв случай, работникът следва да подпише споразумение за право на изключение, което може да анулира.
 • Работниците трябва да записват отработените часове, включително и когато работят на акорд.
 • Работодателите нямат право да принуждават работниците да подпишат споразумение за право на изключение. Всяко споразумение за право на изключение трябва да бъде сключено доброволно. Работниците не могат да бъдат освобождавани от работа или ощетявани заради отказ да подпишат споразумение за право на изключение.
 • Работодателите трябва да водят регистър на работниците, които са дали съгласието си да работят извънредно.
 • Малко е вероятно на много работници да бъде предложено да работят повече от средно 48 часа на седмица.
 • Право на 11 часа почивка на ден.
 • Право на един почивен ден на седмица.